BETINGELSER


     Udlejning minigraver og trailer

Lejebetingelser:

§1 Der beregnes leje pr. kalenderdag (8.00-18.00 alle dage). Anvendes materiellet udover
denne periode betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt kalenderdag.


§2 Dagslejen fremgår på LEJenMINIGRAVER.dk's hjemmeside ekskl. moms.
Dagslejen er inkl. kaskoforsikring. Dagslejen er ekskl. forbrugsmaterialer såsom
brændstof. Denne liste er ikke udtømmende.


§3 Minigraverne.dk er til enhver tid berettiget til at kræve depositum forud for et
lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.


§4 Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato det lejede afgår fra lager. Lejemålet løber til og
med den dag, det ankommer på LEJenMINIGRAVER.dk’s lager.


§5 Fragt- og transportomkostninger til og fra lageret betales af lejeren. Fragtbrev eller lignende
fra f.eks. fragtmand, betragtes som kvittering for, at materialet er leveret til lejeren.


§6 Det lejede anses for overdraget til lejer ved LEJenMINIGRAVER.dk levering på det aftalte
sted. Risikoovergangen for det lejede sker således på dette tidspunkt.


§7 Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, er Minigraverne.dk
berettiget til at udleje til anden side. Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer på
LEJenMINIGRAVER.dk’s anfordring pligtig at aflevere det lejede med dags varsel.


§8 Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads og må ikke uden Minigraverne.dk
skriftlige samtykke fjernes, bortset fra transport til og fra udlejeren. Sker
opbevaring/anvendelse anderledes end anført ved nærværende bestemmelse betragtes
lejeforholdet som misligholdt.


§9 Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.


§10 Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en
hvilken som helst årsag, der i lejeperioden tilføjes det lejede. Det lejede er kaskoforsikret
og/eller løsøre forsikret. Det lejede skal være aflåst. Det er et krav, at der er synlige tegn
på opbrud ved tyveri, før forsikringen dækker et tyveri. Lejer indtræder i Minigraverne.dk
forpligtelser overfor forsikringsselskabet med hensyn til betaling af
selvrisiko i henhold til nedenstående skema.
Forsikringsselskabet kan evt. rette krav mod lejer som følge af regres.
Minigraverne.dk fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med ting- og personskade i forbindelse med leje.
Forsikringsbetingelser findes på LEJenMINIGRAVER.dk’s hjemmeside.


§11 For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret.


§12 Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede, herunder
lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab m.v.


§13 I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring,
oliepåfyldning, m.v., og lejeren sørger selv for brændstofpåfyldning m.v.
Der må alene anvendes smøremidler, olie og brændstof af anerkendt mærke.


§14 Det lejede må ikke installeres eller anbringes på sådan måde, at det kan henføres til tilbehør
til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder.
Minigraverne.dk har til enhver tid ret til at besigtige det lejede.


§ 15 Det lejede skal afleveres med fuld tank. Er tankning nødvendig, betaler lejeren 80 kr. + moms
for tankning + for det pågældende antal liter brændstof. Brændstof faktureres til dagsprisen.


§16 Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betaler lejeren herfor efter
regning, dog minimum kr. 250,-


§17 Er reparation nødvendig, og overstiger selvrisikoen omkostningerne forbundet med
reparationen, betaler lejer for reparationen efter regning. Lejeren betaler leje for den tid, der
medgår til reparation og rengøring.


§18 I tilfælde af brand, tyveri, hærværk eller lignende ophører lejemålet ikke før den af politiet
udleverede kvittering for anmeldelse er afleveret til Minigraverne.dk.


§19 Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant ved aflevering eller påkrav. Ved betaling
senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt betaler lejeren renter med 2 % pr.
påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb.


§20 I tilfælde af lejers misligholdelse af lejekontrakten, er Minigraverne.dk berettiget til
på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning. Nægter lejer at udlevere det
lejede, vil tilbagetagelse ske ved umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler.


§21 Værneting er aftalt til Retten i Glostrup, og dansk ret finder anvendelse.

Dækningsoversigt:
Pos. Art, fabrikat, type, nr. og årgang Selvrisiko
1 - Minigraver - CAT301.7D - 2019 - Kr. 10.000,-
2 - Trailer Ifor Williams GH 126 BT - 2019 - Kr. 10.000,-

BETINGELSER